Raki Pur

Glas: Shotglas

Raki20 ml

Zubereitung

Raki in das Shotglas geben und genießen.